Polityka prywatności / obowiązek informacyjny RODO

Polityka prywatności sklepu internetowego Stuff4car.com

Niniejszy dokument określa zasady polityki prywatności w sklepie internetowym www.stuff4car.com (dalej zwanym „Stuff4Car”).

Administratorem sklepu internetowego Stuff4Car jest Leszek Posłuszny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Stuff4Car Leszek Posłuszny wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDEG pod adresem ul. Zapłocie Małe 169, 43-300, Bielsko-Biała, NIP: 5471936376, REGON: 241286159.

Dane osobowe zbierane przez administratora sklepu internetowego Stuff4Car są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) (Dz. U. L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez administratora danych osobowych za pośrednictwem sklepu internetowego Stuff4Car.

Administrator sklepu internetowego Stuff4Car dokłada szczególnych starań w celu ochrony przekazywanych mu danych osobowych dotyczących klientów sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym środki o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

W sprawie swoich danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z administratorem danych osobowych Stuff4Car za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@stuff4car.com

 
Kategorie gromadzonych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane do kontaktu (fakturowe i wysyłkowe jak imię i nazwisko, adres, telefon, email, NIP, nazwa firmy);
 • dane dotyczące aktywności w sklepie internetowym;
 • dane dotyczące zamówień w sklepie internetowym;
 • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
 • dane dotyczące usług marketingowych (zgoda na newsletter).


Odbiorcy danych osobowych

Sklep internetowy Stuff4Car przekazuje dane osobowe stronom trzecim wyłącznie wówczas, gdy jest to zgodne z przepisami.

Odbiorcami, którym mogą być przekazywane przechowywane przez nas dane osobowe, są: partnerzy handlowi, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, operatorzy płatności elektronicznych, przewoźnicy, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. wdrażanie, rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych), partnerzy świadczący usługi księgowe, podatkowe, prawne, biegli rewidenci i inni doradcy profesjonalni, organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne podmioty administracji publicznej, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami), organizacje zewnętrzne, które w inny sposób udzielają nam pomocy przy dostarczaniu produktów czy informacji lub świadczeniu usług.


Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach i zakresie:

w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło. Jeżeli użytkownik rejestruje się przy zakupie produktów, gromadzimy jego imię i nazwisko oraz dane podane w celu realizacji zamówienia, takie jak adres do wysyłki. W celu świadczenia usług wymagających założenia konta, takich jak prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzane są dane podane przez Użytkownika na koncie oraz przy zakupie produktów;
w celu świadczenia usług niewymagających założenia konta i zakupu produktów, takich jak przeglądanie stron www sklepu internetowego, korzystanie z wyszukiwarki produktów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności użytkownika w sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez niego produktów, dane dotyczące sesji urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID użytkownika, adres IP użytkownika;
w celu wykonania umowy sprzedaży produktów (np. doręczenia zamówionych produktów) przetwarzamy dane osobowe podane przez Użytkownika przy zakupie produktów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli Użytkownik dokonuje zakupu za pośrednictwem konta – dodatkowo ustanowione hasło;
w celu dotyczącym statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego sklepu internetowego przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności Użytkownika w sklepie internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w sklepie internetowym, jego historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących jego przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed innymi organami egzekucyjnymi możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane przy zakupie produktów lub przy założeniu konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania klientów przetwarzamy dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, reklamacjach, skargach, wnioskach i zapytaniach oraz niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika na koncie, jak również dane dotyczące zamówienia produktów i innych świadczonych przez nas usług będących przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
w celu marketingu naszych produktów oraz produktów naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu, przetwarzamy dane osobowe podane przez Użytkownika przy utworzeniu konta i jego aktualizacji, dane dotyczące aktywności Użytkownika w sklepie internetowym, w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookie, w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwania, kliknięcia w sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i aktywność Użytkownika związana z naszą komunikacją z Użytkownikiem. W przypadku remarketingu wykorzystujemy dane o aktywności Użytkownika w celu dotarcia do niego z naszymi komunikatami marketingowymi poza sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż sklepu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdują się w zapisach dotyczących plików cookie;
w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika podane na koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;
w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, dane Użytkownika podane na koncie lub podczas zakupu produktów, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym Użytkownik wprowadza swoje dane.


Czas przetwarzania danych

Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli:

dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy (zlecenia) oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Stuff4Car, wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Stuff4Car na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
dane osobowe, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, będą przetwarzane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu;
dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.


Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z przepisami RODO Użytkownik ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Użytkownikowi informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez niego żądaniem.


Pliki cookie

Witryny sklepu internetowego Stuff4Car wykorzystują pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookie ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje mogą dotyczyć adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Stosujemy pliki cookie, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Stuff4Car w celu optymalizacji działań. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.