Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin sklepu internetowego Stuff4Carobowiązujący dla umów zawartych po 20.09.2019 r.
 §1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy Stuff4Car na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Określa on warunki świadczenia usług elektronicznych na rzecz Klientów przez Stuff4Car Leszek Posłuszny z siedzibą w Bielsku-Białej za pośrednictwem witryny shop.stuff4car.com.

 2. Klient oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną.

 3. Konsument oznacza Klienta, który zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Sprzedawca oznacza firmę Stuff4Car Leszek Posłuszny, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Zapłocie Małe 169, NIP: 5471936376, VAT UE: PL5471936376, REGON: 241286159; e-mail: info@stuff4car.com, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.

 5. Sklep oznacza sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem shop.stuff4car.com. Sklep świadczy na rzecz Klientów Usługi Elektroniczne, w tym usługę Sprzedaży.

 6. Usługa Elektroniczna oznacza usługę świadczoną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

 7. Koszyk oznacza wykaz Produktów podlegających zamówieniu przez Klienta.

 8. Umowa sprzedaży oznacza umowę sprzedaży Produktu zawieraną pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 9. Dane Kontaktowe Sprzedawcy oznacza dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. adres ul. Zapłocie Małe 169, 43-300 Bielsko-Biała, adres poczty elektronicznej: info@stuff4car, numer telefonu kontaktowego: +48573462444.

 10. Dane Kontaktowe Klienta oznacza dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

 11. Konto Klienta oznacza panel do zarządzania zamówieniami Klienta, dostępny w Sklepie pod warunkiem Rejestracji i Logowania.

 12. Rejestracja oznacza utworzenie Konta Klienta przez Klienta przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.

 13. Produkt oznacza rzecz zaprezentowaną w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu sprzedaży.

 14. Dostarczenie oznacza doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.

 15. Przewoźnik oznacza będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.

 16. Zewnętrzny System Płatności – oznacza system płatności internetowych, którym posługuje się Sprzedawca.

 17. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.§2 Ogólne warunki Umowne 1. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej sklepu shop.stuff4car.com

 2. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klienta, a nie ofertę w myśl przepisów kodeksu cywilnego.

 3. Świadczenie wszystkich Usług Elektronicznych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
§3 Warunki korzystania i Rejestracja 1. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta komputerem, laptopem lub innym urządzeniem multimedialnym z dostępem do Internetu, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej oraz telefonem

 2. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta konieczne jest zalogowanie się przy użyciu hasła.

 3. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

 4. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola, Klient powinien oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptuje ich postanowienia.

 5. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia wskazanego w powyższym punkcie uniemożliwia utworzenie Konta Klienta i rejestrację.
§4 Świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych  1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: formularz kontaktowy, formularz zamówień, zapytanie o produkt, Konto Klienta oraz newsletter.

 1. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu w celu wysłania wiadomości do Sprzedawcy.

 2. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej Sklepu w celu wysłania zamówienia do Sprzedawcy.

 3. Umowa o świadczenie usługi zapytania o Produkt zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z opcji zapytania o Produkt i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie opcji zapytania o Produkt w celu zapytania Sprzedawcy o dostępność Produktu.

 4. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili rejestracji Konta Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzania zamówieniami Klienta.

 5. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Klienta na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie usługi Newsletter przez Sprzedawcę. Zamówienie usługi następuje poprzez użycie przez Klienta właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Sprzedawcy na rzecz Klienta, polegające na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje dotyczące Produktów lub Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę. Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana z chwilą wypisania się przez Klienta z subskrypcji przy użyciu pola deaktywującego w obszarze Konta Klienta lub przy użyciu łącza url, które jest umieszczane w każdej wiadomości Newsletter.

 6. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi Elektronicznej może być rozwiązana przez Klienta lub Sprzedawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Sprzedawcy lub Danych Kontaktowych Klienta. 

§5 Zamówienie 1. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk.

 2. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów w obszarze Koszyka Klient określa:

  1. sposób Dostarczenia Produktów, poprzez wybór właściwej opcji Dostarczenia,

  2. sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności,

  3. dane do faktury,

  4. adres Dostarczenia, adres e-mail i numer telefonu.

 3. Przed złożeniem zamówienia przez Klienta w obszarze Koszyka wyświetla się informacja o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.

 4. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi on do kolejnego etapu składania zamówienia.

 5. W przypadku, gdy Klientem nie jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, wybiera on sposób składania zamówienia:

  1. przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia;

  2. z pominięciem użycia Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia;

  3. przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

 1. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Zapłać” lub „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”(w zależności od wybranej formy płatności) w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu.

 2. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.

 3. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu Dostarczenia.

 4. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:

  1. anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

  2. dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

  3. anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.

 1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta. §6 Sprzedaż 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługę sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

 2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.

 4. Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.

 5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

 6. Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu jednego Dnia Roboczego, ale nigdy nie później niż w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy.

 7. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.

 8. Wydanie Produktów odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika pod adres podany przez Klienta.

 9. Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.

 10. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

 11. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

 12. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki zalecane jest sporządzenie przez Klienta protokołu szkody. 

§7 Płatności 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej formy płatności.

 2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.

 3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.

 4. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:

  1.   przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności imoje, obsługiwanego przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach umożliwającego przelwy BLIK, przelew bankowy i płatność kartą płatniczą.


 1. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Produktu.

 2. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi Sprzedaży zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu.

 3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

 4. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:

  1. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,

  2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,

  3. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

 1. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

 2. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. §8 Reklamacje i gwarancje 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: ul. Zapłocie Małe 169, 43-300, Bielsko-Biała lub pocztą elektroniczną na adres info@stuff4car.com.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.

 3. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.

 4. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien Dostarczyć lub przesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy.

 5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową Sprzedaży oraz innych Usług Elektronicznych.

 6. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 8. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.

 9. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 11. Obniżona cena, o której stanowi pkt 9 i 10 powyżej, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

 12. Konsument ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądukonsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

 2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, aSprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

 3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadaństatutowych należy ochrona konsumentów,

 4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresemhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta.

 2. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§9 Odstąpienie od Umowy


 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy o świadczenie Usługi, w tym od Umowy Sprzedaży.Uprawnienie, o którym mowa dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:

 1. jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 2. Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:

a. pisemnie na adres: ul. Zapłocie Małe 169, 43-300, Bielsko-Biała;

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@stuff4car.com

 1. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.

 2. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży, ma on obowiązekzwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

 5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.


§10 Postanowienia uzupełniające


   1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów sąprzedmiotem praw autorskich ich właścicieli.

   2. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

   3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.

   4. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.

   5. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.


§11 Postanowienia końcowe


 1. Sprzedawca może zbierać informacje celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików cookie.

 2. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Sklep.

 4. Zasady ochronny i przetwarzania danych osobowych oraz polityki plików cookie uregulowane zostały w dokumencie„Polityka prywatności”, dostępnej na stronie internetowej sklepu.

 5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Klient dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.

 6. W związku z tym postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

 7. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy i Sprzedawca je stosuje.

 8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.